Privacy policy

 

Privacy Policy

Sensitives.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sensitives.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sensitives.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden Sensitives.nl

Persoonsgegevens van leden worden door Sensitives.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van uw profiel naar de best passende kandida(a)t(en) te laten zoeken en om uw profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
 • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Sensitives.nl.
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
 • Om te voldoen aan de op Sensitives.nl van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht van gebruik van de dienstverlening.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sensitives.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen;

 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Sexuele voorkeur
 • Woonplaats
 • Provincie
 • Burgerlijke staat
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Lengte
 • Gewicht
 • Sterrenbeeld
 • Nationaliteit
 • Geloofsovertuiging
 • Etniciteit

Daarnaast vragen wij u nog aanvullende informatie over uw:

 • Uiterlijk
 • Hobbies
 • Huisdieren
 • Favoriete films, muziek, sport en uitstapjes

Uw persoonsgegevens worden door Sensitives.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of inschrijving en daarna alleen in de eventuele financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De over u bekende informatie kan door Sensitives.nl voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt Sensitives.nl in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij mogelijk aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld;

 • De verzorging van nieuwsbrieven

Wij geven echter nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

Sensitives.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Sensitives.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:
info@sensitives.nl

Cookies

Bij gebruik van websites van Sensitives.nl kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookieverklaring van Sensitives.nl.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Sensitives.nl, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen. Voor diensten van Sensitives.nl waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Sensitives.nl de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Wijziging van deze Privacy verklaring

Sensitives.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 Mei 2018.